hexo无法输入双括号{{

  1. 1. 解决办法
    1. 1.1. 参考资料:
      1. 1.1.1. 文章若有纰漏请大家补充指正,谢谢~~

在blog中使用了angularjs的代码,导致hexo 无法解析{ {}}

解决办法

> {% raw %} > {% end_raw %} > > 替换上面的`end_raw` 为 `endraw` > {% endraw %}

最终如图所示:
hexo

成功输入双括号

1
{% raw %}{{  }}{% endraw %}

参考资料:

http://hexo.io/docs/tag-plugins.html#Raw
https://github.com/hexojs/hexo/issues/1071


文章若有纰漏请大家补充指正,谢谢~~

http://blog.xinshangshangxin.com SHANG殇